<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hybridityö

Etätyö ja hybridityö tulivat jäädäkseen, mutta mitä työaikalaki ja työsopimuslaki sanovat aiheesta? Entä miten työajanseurantajärjestelmä mukautuu tilanteeseen?

Mitä on hybridityö ja mitä hyötyjä se tuo?

Hybridityöllä tarkoitetaan työskentelymallia, jossa töitä tehdään säännöllisesti sekä työpaikalla että etänä kotoa tai jostain muualta käsin. Korona-ajan myötä hybridityöstä on tullut yhä suositumpaa, kun sekä työntekijät että työnantajat ovat huomanneet sen hyödyt.  

Työntekijälle hybridityö mahdollistaa joustavuuden tarkoituksenmukaisen työntekopaikan valinnassa. Joskus työ voi olla luonteeltaan sellaista, että siihen on helpompi keskittyä omassa rauhassa kotona. Toisinaan taas henkilökohtainen elämäntilanne saattaa vaatia sitä, että työtä on pystyttävä tekemään etänäkin. Ja oli tilanne mikä tahansa, mahdollisuus vaihteluun työskentelymallissa lisää työtehoa ja samalla myös työtyytyväisyyttä. 

Nämä asiat näkyvät luonnollisesti työnantajalle päin tuloksekkaampana työnä ja työpaikan houkuttelevuuden nousuna. Hybridityön lisääntyminen yrityksessä voi myös tuottaa säästöjä toimitiloihin liittyvissä kustannuksissa.

Mitä haasteita hybridityö asettaa työntekijälle ja työnantajalle?

Hybridityöhön sisältyy myös haasteita, joiden ratkaisutavat kannattaa miettiä jo etukäteen. 

Johtamisen – ja erityisesti itsensä johtamisen – tulee onnistua, vaikka työntekijät ja esimiehet eivät olekaan fyysisesti samassa paikassa. Mitä selkeämmät käytännöt yrityksessä on jo ennestään, sitä kitkattomammin etätyökin todennäköisesti onnistuu. 

Viestinnän merkitys korostuu etä- ja hybridityössä vieläkin enemmän kuin yleensä. Tiimin jäsenten on oltava riittävällä tasolla perillä toistensa etenemisestä, samoin kuin johdon on tiedettävä työntekijöiden tekemisistä. 

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen on tyypillinen hybridityön haaste, kun kasvokkain tapaamisia on harvemmin. Työhyvinvointi voi myös kärsiä siitä, että sosiaaliset kontaktit jäävät vähemmälle, työ- ja vapaa-aika sekoittuvat helpommin kotona työskenneltäessä tai puitteet työskentelylle eivät ole ergonomiset.

Mitä lainsäädäntö edellyttää työajanseurannalta hybridityössä?

Hybridityötä säätelee sama lainsäädäntö kuin työpaikallakin tehtävää työtä. Työaikalain mukaan työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista työntekijäkohtaisesti. 

Työaikalain lisäksi tärkeässä roolissa on työsopimuslaki, joka määrittelee sekä työntekijän että työnantajan velvollisuudet yleisemmällä tasolla. 

  • Työsopimuslain ja työehtosopimusten mukaan työnantajalla on oikeus valvoa työntekijän työtä.   
  • Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työturvallisuudesta ja järjestämään työterveyshuollon. 
  • Työntekijän velvollisuus on tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan antamia ohjeita.

Jotta lain edellyttämiä asioita voidaan seurata etä- ja hybridityössä, tarvitaan sujuvaa tiedonkulkua työntekijän ja työnantajan välillä. Helppokäyttöisellä järjestelmällä tiedonkulku työajanseurannan ja töiden seurannan osalta voidaan toteuttaa läpinäkyvästi: siitä työnantaja näkee työntekijän tekemät työajat ja projektikohtaiset tunnit ajantasaisesti, ja työntekijä puolestaan pystyy seuraamaan itselleen kertyneitä ylityötunteja, saldoja ja lomapäiviä.

JotBar-järjestelmä tukee hybridityötä monella tavalla

JotBarin työajanseurantajärjestelmä mahdollistaa työaikalain vaatimusten täyttämisen sekä työntekijän että työnantajan kannalta helpolla ja selkeällä tavalla. Työajanseurantajärjestelmää voidaan käyttää myös selaimen kautta tai mobiilisti, jolloin työaikakirjausten tekeminen onnistuu hybridityössä paikasta riippumatta. Järjestelmän avulla työntekijä ja työnantaja pysyvät ajan tasalla siitä, kuinka paljon työtunteja on milläkin aikavälillä kertynyt. Se on molempien osapuolten etu.

JotBarin töiden seurantajärjestelmällä puolestaan onnistuvat työn suunnittelu, seuranta, raportointi ja kehittäminen. Työntekijä näkee järjestelmästä, mitä hänen pitää tehdä ja milloin. Järjestelmän kautta voidaan myös seurata työntekijän työkuormaa sekä projektien etenemistä reaaliaikaisesti, vaikka työ tapahtuisikin etänä. Näin asiakaskin on helppo pitää ajan tasalla projektin tilanteesta, ja laskutukset saadaan tehtyä ajallaan.  

Kun töiden hallinta ja kirjaaminen voidaan pitää mahdollisimman reaaliaikaisina, yrityksen toiminnan tehokkuus ei laske työkirjausten viiveiden vuoksi. Työnantajalla ei siis ole syytä vedota siihen, etteikö etänä tehtävä työ olisi yrityksen kannalta aivan yhtä tehokasta kuin työpaikalla tehtävä työ.

Haluatko kuulla lisää JotBar-järjestelmästä?

Tutustu maksuttomiin oppaisiimme:

Mobiili työajan- ja töiden seuranta
Työajanseurannan suunnittelu ja hankinta

Meihin voit ottaa yhteyttä täältä. Autamme sinua löytämään yrityksellesi parhaat ratkaisut etä- ja hybridityön tueksi.