<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
töiden seuranta edistää työhyvinvointia

Työhyvinvoinnista puhuttaessa useimmilla tulee mieleen työergonomia, tauotus sekä töiden aikainen ruokailu – syödäänkö terveellisesti ja tarpeeksi usein. Työhyvinvointiin liittyy kuitenkin paljon muutakin, kuin hyvä työasento ja säännölliset tauotukset. Merkittävä osa työntekijöiden hyvinvoinnista linkittyy heidän henkiseen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Mutta mitkä muuttujat vaikuttavat työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin – ja miten niitä voidaan tukea ja edistää töiden seurannalla? Käsittelemme aihetta laajennetusti tässä artikkelissa – alkuperäinen versio tekstistä on julkaistu kevät-kesän 2018 HR-viestissä.

 

Motivaatiolla on suuri vaikutus työhyvinvointiin

Palkkio on harvoin työntekijöiden suurin motivaatiotekijä, vaikka palkka toimiikin kaiken työskentelyn pohjimmaisena syynä. Yksittäisiä palkkioita tärkeämmäksi motivaatiotekijäksi muodostuu kuitenkin työntekijöiden sisäinen motivaatio – se, miten palkitsevaksi ja merkitykselliseksi oma työ koetaan sekä millaisia onnistumisen tunteita sen suorittamisesta saa. Vaikka omassa työssään tärkeäksi koettuihin asioihin vaikuttaa aina työn toimiala sekä työntekijän omat mieltymykset, on sisäisellä motivaatiolla palkan kaltaista ulkoisesta palkkiota suurempi merkitys työntekijän motivaatioon.

Mutta miksi motivaatio ja sen ylläpitäminen työntekijöiden keskuudessa on tärkeää? Motivaatio on merkittävä tekijä työntekijöiden hyvinvoinnin taustalla. Hyvä työmotivaatio tutkitusti vähentää työuupumusta, kun taas huono tai heikko työmotivaatio vaikuttaa siihen lisäävästi. Kasvattamalla työntekijöidenne työmotivaatiota parannatte myös pohjia yrityksenne työntekijöiden työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle.

 

Johtamiskäytänteet ja itseohjautuvuus osana työmotivaatiota

Miten yritys voi lisätä työntekijöiden sisäistä motivaatiota työhönsä? Positiivisuutta ja hyvää asennetta omaa työtä kohtaan ei voida pakottaa. Vaikka positiivisuuteen ja ”meidän työpaikka on paras paikka” asennetta ja ajatusmaailmaa rohkaistaisiin yrityksessä, ei sillä ole toivottuja vaikutuksia, elleivät yrityksen työympäristö ja johtamiskäytänteet tue toivottua viestiä.

Työmotivaatiota kasvattava työympäristö ja johtamismalli tarkoittavat yleisesti sitä, että työntekijää kohdellaan yksilönä. Kun työntekijälle annetaan oma ääni, rohkaistaan ajattelemaan itsenäisesti ja osallistumaan päätöksentekoon, ovat tulokset henkilöstön tyytyväisyydelle olleet merkittävät. Helpoiten yksilökohtelu toteutuu perinteisesti itseohjautuvuuden mahdollistamisena.

Lue myös, miten tuet etätyötiimisi itseohjautuvuutta ja töissä jaksamista töiden seurannan ratkaisulla.

Itseohjautuvuutta töiden seurannalla

Töiden seuranta mahdollistaa työntekijöiden itseohjautuvuuden samalla, kun esimies voi osoittaa omaa mielenkiintoaan työntekijän työtä kohtaan. Töiden mittaaminen ja oikean, perustellun palautteen saaminen lisäävät työntekijöiden työmotivaatiota. Kun esimiehet asettavat tavoitteita ja välietappeja, joiden edistymistä mitataan ja arvioidaan työntekijäkohtaisesti, saadaan työntekijälle tärkeää tietoa oman tekemisensä kehittämisestä ja oma työ saa samalla syvemmän merkityksen. Töiden seurannan avulla asetettuja tavoitteita ja niiden täyttymistä voidaan seurata helposti ja tehokkaasti. Sen avulla sekä esimies että työntekijät itse voivat seurata tavoitteisiin pääsemistä ja ottaa tavoitteet töiden suunnittelussa huomioon.

Palautteen saaminen työstä viestii työnantajan aidosta kiinnostuksesta ja arvostuksesta työntekijän työpanokseen. Hyödyllinen palaute ja tieto töiden etenemisestä motivoi pitkäkestoisen tai haastavan projektin aikana muistuttamalla, että omalla työpanoksella on merkitystä lopputuloksen kannalta.

Joko teidän yrityksessänne motivoidaan työntekijöitä itseohjautuvuuden ja rakentavan palautteen kautta? Anna meidän auttaa – olemme työajanseurantaratkaisujen asiantuntijoita monen kymmenen vuoden kokemuksella ja ymmärrämme sekä yrityksen että työntekijöiden tarpeita töiden seuranta -ratkaisuille.

Voit myös lukea uudesta oppaastamme, kuinka tuet työntekijöidesi työssä onnistumista etä- ja joustotyössä mobiililla työajan- ja töiden seurantaratkaisulla.

töiden seuranta ja työhyvinvointi