<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Töiden seuranta teknologiateollisuudessa

 

Mikä töiden seurannan rooli on teknologiateollisuudessa? Mitkä sen ominaisuuksista auttavat tehostamaan yrityksien toimintaa? Entä millaisia vaatimuksia teknologiateollisuudelle yleiset prosessit asettavat valitun töiden seuranta -ratkaisun laajuudelle? Syvennymme tässä artikkelissa näihin kysymyksiin - ja niiden vastauksiin.  

Töiden seuranta teknologiateollisuudessa -artikkeli on kolmas osa toimialoittain töiden seurannan rooliin pureutuvasta artikkelisarjastamme. 

 

Teknologiateollisuudessa yrityskohtaiset tarpeet ja vaatimukset korostuvat

Teknologiayrityksien lähtökohdat ovat huomattavasti yrityskohtaisempia, kuin esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, jossa yrityksiä yhdistää raaka-aineiden rajallinen käyttöikä ja valmistukseen liittyvä jäljityksen rajallisuus. Teknologiateollisuudessa yrityksille perinteisimpiä yleisiä käyttökohteita töiden seurannalle ovat:

  • Työajan kohdennus: seurataan, kuinka kauan aikaa minkäkin työtehtävän tai vaiheen suorittamiseen on mennyt
  • Työn etenemisen seuranta: Saadaanko tuotetta/tuote-erää toimitettua nykyisellä tahdilla sovittuna ajankohtana? Onko tuotteita valmistunut oikea määrä?
  • Tuotekustannusten seuranta: kuinka kauan aikaa tuotteen valmistukseen kului aikaa/valmistunut tuote? Kuinka paljon materiaaleja kului? Tuliko tuotannossa ns. hukkakappaleita? 
  • Suunnitelman versus toteutuman seuranta: yrityksellä on usein käytössään jonkinlainen toiminnanohjausratkaisu, joka kattaa hyvinkin tarkan vaihekuvauksen, rakenteen ja suunnitellun vaiheajan. Töiden seuranta auttaa seuraamaan työn eri vaiheiden tasolla, miten suunnitelma ja toteutuma menevät yksiin ja analysoida syitä poikkeamille

 

Turvallisuutta tuotantoon jäljitettävyyden avulla

Teknologiateollisuudessa valmistusprosessissa korostuu tuotteiden jäljitettävyyden tärkeys. Teknologiateollisuudessa tuotteiden jäljitettävyydessä ei ole yleensä materiaaliin liittyviä rajoituksia ja tuotteiden kokoonpanoa ja valmistusta voidaan halutessa/tarvittaessa seurata aina tuotteiden komponenttien sarjanumeroiden tasolle saakka ja sen lisäksi saadaan tieto missä tuote on valmistettu ja kuka/ketkä tekivät eri työvaiheet. 

Jäljitettävyyden merkitys korostuu lopputuotteiden turvallisuuden takaamisessa. Yleisiä turvallisuussyitä tuotteiden jäljitettävyyden mahdollistamiselle ovat mm.:

    • Viallisten tuotteiden vetäminen markkinoilta: Yksikin vioittunut komponenttierä voi johtaa suurien tuotemäärien vetämiseen pois markkinoilta — jos komponenteista nousee ilmi vikoja, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöturvallisuuteen, on tärkeää että yritys voi vetää takaisin kaikki tuotteet, joissa vioittunutta osaa on käytetty. Tämän tärkeys korostuu esim. siinä, kun viallisen komponentin mahdollisia vaikutuksia mietitään esim. autoteollisuuden puolella.
  • Materiaalierät: Konepajateollisuudessa tuotteen komponenttien valuun, eli sulate-eriin, liittyy turvallisuusrajoituksia ja -määräyksiä, joiden seurannassa viranomaisvaatimukset tulee täyttää. Esimerkiksi paineastioiden valmistuksessa on oltava jatkuvasti saatavilla tieto, mistä sulate- ja seos-eristä tuotteen komponentit on valmistettu. 

 

Käsin tehtävällä työllä on edelleen merkittävä rooli teknologiateollisuudessa

Teknologiateollisuudessa manuaalinen työskentely on edelleen merkittävä osa alan jatkuvaa toimintaa. Ns. käsityö, eli töiden tekeminen käsin, yhdistetään harvemmin teknologiateollisuuteen alan ulkopuolella työskentelevien tahojen puolesta, mutta se sitoutuu useimmiten erittäin monimutkaisiin prosesseihin tai poikkeuksellisin suuriin tuotteisiin. Esimerkiksi paperiteollisuudessa valmistus on suhteellisen suoraviivaista, tuote massatuotantoa, eikä tuotannossa tarvita sen vuoksi erikseen käsitöitä. Kun taas valmistukseen liittyy esimerkiksi paljon lopputuotteiden kustomointia, tulee käsityö mukaan tuotannon prosesseihin. Sen sijaan kokoonpanossa, kuten telakoilla, käsityö sitoutuu usein automatisoiduille koneistoille liian suurien komponenttien kokoamiseen ja maalaamiseen käsityönä. 

Koska teknologiateollisuudessa tuotteita valmistuu käsityönä on yritysten voitava laskea valmistuksen henkilötyön kustannukset ja laskea tuotannon kannattavuutta. Henkilötyön kustannusten laskenta ja seuraaminen auttavat myös hinnoittelemaan mahdollisia kustomoituja tuotteita ja määrittämään, kuinka laajojen kustomoitujen vaihtoehtojen toteutus on yritykselle kannattavaa.

Lue kannattavuuden parantamisesta töiden seurannalla artikkelista Laskutatko asiakkaitasi oikein? Töiden hallinnalla kannattavuus kasvuun.

 

Lisät ja palkkaperusteet automatisoidusti seurannan ohessa

Manuaalinen seuranta on aina mahdollista, muttei missään määrin tehokasta. Ns. tuntilappuseurannasta ei jää yritykselle historiadataa hyödynnettäväksi yrityksen kehittämisessä, eikä työntekijöiden arvioihin perustuvien merkintöjen tietojen oikeellisuuteen voi täysin luottaa — tällainen merkintä perustuu kuitenkin aina työntekijän omaan parhaaseen arvioon aiheesta. Seuraamalla töitä ja niihin sitoutunutta työaikaa töiden seuranta -järjestelmällä, saadaan seurannasta samalla tiedot työaikaan ja työolosuhteisiin sitoutuneista lisistä sekä muista palkkaperusteista palkanmaksua varten.

Teknologiateollisuuden työehtosopimusten töiden vaativuusryhmittelyssä (TVR) työnvaativuus määritetään seuraavien vaativuustekijöiden perusteella:

  • Työn vaatima oppimisaika: Oppimisajalla tarkoitetaan aikaa joka työn suoritusvarmuuden, suoritustason ja työnkulun edellyttämään harkintaan vaaditaan. Oppimisaika määritetään työkohtaisesti, selvittämällä mikä on tarpeellisen koulutuksen ja käytännön kokemuksen vaatima aika.
  • Työn edellyttämä vastuu: Työn edellyttämällä vastuulla tarkoitetaan sitä vastuuta, joka työntekijälle aiheutuu työn itsenäisyydestä, turvallisuudesta, tuotteesta, suoritteesta tai/ja työvälineistä. 
  • Työolosuhteet: Työolosuhteilla tarkoitetaan töissä esiintyviä haittatekijöitä, jotka aiheuttavat työntekijän kuormitusta. Näitä ovat esim. työn raskaus, yksitoikkoisuus ja sidonnaisuus sekä olosuhteet, kuten melu, lämpötila, likaisuus ja ilman epäpuhtaudet.

Vaativuustekijöiden porrastus ja pisteytys vaikuttaa palkkarakenteeseen.

 

Kumppanin merkitys ratkaisun hankinnassa on suuri

Tyypillisesti teknologiateollisuudessa haasteet ovat pitkälle yrityskohtaisia ja niiden ratkaiseminen edellyttää aina aihetta avaavaa keskustelua. Asiantunteva kumppani opettelee tuntemaan yrityksenne prosessit, auttaakseen teitä parhaiten palvelevan ratkaisun toteutuksessa. Mitä useamman yrityksen haasteiden ratkomisesta kumppanillanne on kokemusta, sitä tehokkaammin kumppani pääsee sisälle myös teidän yrityksenne haasteisiin. Töiden seurannan kohdalla kumppanin valinnassa korostuukin se, että kumppani ymmärtää hankinnan taustalla toimivat liiketoimintaprosessit ja teknologian hyödyntämisen tuomat edut, ja osaa lähteä rakentamaan yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen tarpeisiin parhaiten vastaavaa kokonaisuutta.

 

Haluatko lisätietoja?

Jos olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää, ota meihin yhteyttä - autamme sinua mielellämme! Voit myös tutustua referenssit-sivuumme nähdäksesi esimerkkejä siitä, millaisia teknologiateollisuuden yrityksiä meillä on asiakkainamme.

Ota yhteyttä