<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
building-2762319_1920

 

Rakennusteollisuudessa on tärkeää saada kokonaisvaltaisesti tietoa niin valmistuksen eri vaiheista kuin tuotteiden mahdollisesta asennuksesta. Sen vuoksi yrityksillä on tärkeää olla käytössään ratkaisu, joka tuottaa kattavasti tietoa niin laskutuksen kuin toiminnanohjauksen kannalta. Erityisesti tietoa tarvitaan kannattavuuslaskentaan - rakennusteollisuudessa, kuten teollisuuksissa yleisestikin, kilpailu kovenee kaiken aikaa, samalla kun katteet pienenee. Siksi tehokkaan ja kannattavan toiminnan takaamiseksi kattava ratkaisu töiden seurantaan on tärkeässä roolissa.

Töiden seuranta rakennusteollisuudessa on neljäs osa töiden seurannan roolia eri teollisuuksissa tarkastelevasta artikkelisarjastamme. Syvennymme sarjassa siihen, mitä mahdollisuuksia töiden seuranta tarjoaa yrityksen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä siihen, miten töiden seurannan hyödyt konkretisoituvat teollisuuksille ominaisissa toiminnoissa. Voit lukea lisää töiden seurannasta yleisesti töiden seuranta -sivuillamme.. 

 

Läpinäkyvyys projektiin aina tuotannosta asennukseen saakka

Paljonko projektiin on aikataulutettu aikaa? Kuinka hyvin arvio vastaa toteutumaa? Onko toteutuksessa ollut joitakin solmukohtia, jotka ovat estäneet arviota toteutumasta tai jotka vievät jatkuvasti arvioitua enemmän aikaa?

Töiden seuranta tarjoaa rakennusteollisuudelle täyden läpinäkyvyyden projektiin aina tuotannosta mahdolliseen asennukseen saakka. Arvion toteutumisen seuranta auttaa yritystä jatkuvasti kehittämään prosessejaan projektin katteen parantamiseksi.

Seuranta lähtee liikkeelle jo projektin suunnittelusta, joka tarjoaa projektille arvion kokonaistoteutukseen kuluvista työtunneista. Suunnitelma usein asettaa myös aikataulun projektin toteutumiselle sekä sille, milloin tuotteiden ja asennuksen tulee olla valmiina. Tämän jälkeen seuranta luo läpinäkyvyyttä:

 • Valmistuksen työvaiheisiin: kuinka kauan mihinkin työvaiheeseen kuluu aikaa? Missä vaiheessa kokonaistoimituksen valmistusta ollaan menossa?
 • Valmistuksen materiaaleihin ja työntekijöihin: Mitä materiaaleja valmistukseen on käytetty? Ketkä yrityksen edustajista ovat olleet valmistuksessa mukana? Onko projektia jouduttu tekemään ylitöinä tai viikonlopputöinä?
 • Valmistuneiden tuotteiden tiedot: Milloin tilauksen kaikki tuotteet ovat valmiina toimitettavaksi? Tämä tieto on erityisen tärkeää, kun projektiin kuuluu myös asennus. Osaa tuotteista ei kannata siirtää asennuskohteeseen ympäristön vaikutuksen alaiseksi ennen, kuin niiden asennus on ajankohtaista ja aiemman vaiheen materiaalit on toimitettu asennukseen.
 • Poikkeamien seuranta: Onko valmistuksessa tullut poikkeamia tilauksiin nähden? Suoritetaanko korjaukset poikkeamakappaleisiin vai toteutetaanko niiden tilalle uudet kappaleet?
 • Laatuun: Milloin projektin työvaiheet on tehty? Kuka on ollut mukana eri vaiheiden toteutuksessa? Mitä raakamateriaaleja valmistukseen on käytetty ja kuka materiaalit on toimittanut?
 • Toimitukseen: Mitkä osat lopputuotteista on toimitettu ja minne? Kuinka kauan aikaa toimitukseen meni?
 • Asennus ja lisätyöt: Mikä osa asennuksesta on suoritettu? Milloin asennus on kuitattu valmiiksi? Ketkä asennusta ovat olleet suorittamassa? Entä onko sovittujen toimenpiteiden lisäksi tehty esim. paikan päällä tulleita tilauksia lisätöille?

Läpinäkyvyys seurannassa on erityisen tärkeä mm. elementtitehtaille, jotka usein vastaavat tuotteiden valmistuksen lisäksi myös niiden asennuksesta. Samoin esim. ikkuna-, terassi- ja keittiökalusteyrityksissä valmistuksen lisäksi tilaukseen kuuluu usein myös lopputuotteen toimitus ja asennus, joka laajentaa seurannan tarpeen myös asennuskohteeseen. Luomalla läpinäkyvyyttä koko projektin edistymiseen, yrityksellä on työkalut vastata aina loppuasiakkaan mahdollisiin kysymyksiin projektin etenemisestä, kuten missä projektissa tällä hetkellä mennään sekä milloin asennus on valmis.

unnamed 

Yksinkertaista asentajien työkuormaa ja tehosta seurantaa mobiiliratkaisulla

Siirtyminen papereiden täytöstä mobiiliin helpottaa työntekijöiden arkea, mutta parantaa myös kirjauksien tarkkuutta ja tehokkuutta, nopeuttaen luonnollisesti myös laskutusta. Tarvittavat työkalut niin työtuntien kuin mahdollisten lisäkirjausten tekemiseen kulkevat aina työntekijän mukana — eivätkä kirjaukset voi vahingossa jäädä pois matkasta tai sekoittua muiden kirjausdokumenttien kanssa. Lisäksi työviikon aikana valmistuneet projektit voidaan siirtää välittömästi laskutukseen ajantasaisilla tiedoilla sen sijaan, että kaikki dokumentit palautettaisiin laskutuksen käsiteltäväksi vasta seuraavan viikon alussa. Mobiilin avulla työntekijä pystyy yhdellä tavalla tekemään helposti kaikki tarvittavat kirjaukset.

 • Tuotteiden toimitusaika ja -paikka: Seuranta auttaa paikallistamaan, milloin ja mihin tuote on toimitettu. Pahimmillaan kookkailla uudisrakennusalueilla saman tien varrella voi olla 3-4 työkohdetta pienelläkin alueella, joka voi aiheuttaa sekaannuksia toimitusten kanssa. Seuranta auttaa välttämään mahdolliset virheet.
 • Asennuksen työvaiheet ja -tunnit: Projektin vaiheiden seuranta auttaa aikatauluttamaan paitsi tuotteiden toimitusta, myös projektin valmistumista ja mahdollisia tarvittavia lisäresursseja projektin valmistumiseksi sovitussa aikataulussa. Lisäksi mobiiliseuranta on mahdollista laajentaa myös urakoitsijoille, jolloin myös heidän työtunneistaan on helppo pitää kirjaa.
 • Valmistuminen: Seuranta mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon kohteen valmistumisesta.
 • Korjaus- ja puutekohteiden kirjaaminen: asennusmestari voi merkitä mahdolliset korjaus- tai puutekohteet seurantasovellukseen ja tehostaa korjauskohteiden töiden aikatauluttamista. 
 • Matka-aikojen kirjaus: Matka-aikojen leimaaminen auttaa seuraamaan, kuinka paljon projektin toteuttamiseen on kulunut työntekijöiden matka-aikaa. 
 • Mahdollisten lisäkulujen kirjaus: Projektin aiheuttamat tarpeet mahdollisille parkki- ja hotellikuluille tulee myös olla helposti leimattavissa samalla ratkaisulla, kuin perustyötunnit ja lisätyöt.

Lue lisää mobiiliratkaisuista rakennusteollisuudessa blogistamme Mobiili työajanseuranta rakennusteollisuudessa.

 

Lisätöiden helppo leimaus tehostaa laskutusta

Usein projektin loppuvaihe eli asennus tehdään urakkatyönä, jolle on sovittu erillinen hinta. Jotta mahdolliset lisätilauksetkin saadaan tehokkaasti huomioitua laskutuksessa, tulee asentajilla olla mahdollisuus erottaa urakkatyö lisätöistä helposti jo suoraan työmaalla. Asentaja pystyy leimaamaan lisätyön ja kirjaamaan helposti, millainen lisätyö on ollut kyseessä sekä mitä materiaaleja siihen on kulunut. Näin tieto välittyy reaaliaikaisesti myös laskutukseen. 

Lisätöiden leimauksen mahdollisuus työmaalla estää ns. sivutöiden sekoittumisen sovittujen töiden kanssa ja mahdollistaa laskutuksen tehostamista tuomalla tiedon välittömästi laskutuksen tietoon. 

 

mahdollisuus nipputyömerkintöihin tehostaa kirjauksia valmistuksessa

Mahdollisuus nipputyömerkintöihin yksinkertaistaa valmistavan työn leimaamista. Kun kaikki pisteellä työskentelevät työntekijät ovat leimanneet itsensä valmistuspisteelle, voivat he työstää yhtäaikaa esimerkiksi viittä eri työtilausta. Tuotteiden valmistuessa yksi tiimin edustajista voi suorittaa koko tiimin merkinnät — yhdellä leimauksella. 

Voit lukea lisää nipputöistä ja niiden leimaamisesta täältä.

Miksi töiden seuranta rakennusteollisuudessa on siis tärkeää? Sen avulla voidaan seurata:

 • Pysytäänkö aikataulussa?
 • Onko toteutuma suunnitelman mukainen
 • Missä vaiheessa valmistus ja asennus etenee?
 • Kuka on osallistunut tilauksen valmistukseen? Entä asennukseen?

Kattavan töiden seurannan avulla rakennusteollisuudessa on mahdollisuus kerätä tietoa niin valmistuksesta kuin asennuskohteista. 

 

Haluatko lisätietoja?

Jos suoritatte myös tuotteen asennuksen kohteeseen, sinua voisi kiinnostaa oppaamme liikkuvan työn töiden hallinnasta. Tutustu myös oppaaseemme työajanseurannan liittymistä, jossa käsittelemme työajanseurannan ja töiden seurannan liittymien merkitystä yrityksen muihin keskeisiin liiketoimintatkaisuihin.

Voit myös ottaa meihin yhteyttä - asiantuntijamme auttavat sinua mielellään!

Ota yhteyttä