<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Työajanseurannan järjestäminen on paitsi lakisääteinen velvollisuus, mutta myös erinomainen mahdollisuus tehostaa yrityksen toimintaa, edistää työntekijöiden hyvinvointia, parantaa tulosta ja vahvistaa luottamusta työnantajaan.

Työajanseurannan järjestäminen on laissa määrätty velvollisuus Suomessa toimiville yrityksille. Lakisääteisyyden lisäksi hyvin järjestetty työajanseuranta on erinomainen mahdollisuus kehittää työntekijöiden hyvinvointia ja tehostaa yrityksen toimintaa. Sen avulla voidaan mm. lisätä läpinäkyvyyttä, parantaa yrityksen tulosta ja vahvistaa luottamusta työnantajaan.

Tässä artikkelissa kerromme, mitä työajanseuranta on, miksi ja miten työaikaa tulee seurata ja millaisia vaihtoehtoja työajanseurannan järjestämiseen on olemassa.

 

Mitä työajanseuranta on?

Työajanseuranta tarkoittaa käytännössä työaikakirjanpitoa eli työntekijän työhön käytetyn ajan kirjaamista ja tietojen säilyttämistä. Työajaksi lasketaan missä tahansa paikassa työhön käytetty aika. Työajanseurannan avulla voidaan nähdä, paljonko kuhunkin työtehtävään ja projektiin on kulunut työaikaa. Työajanseurannan tarkoitus on myös varmistaa, että töitä ei tehdä liikaa ja työntekijälle jää aikaa palautumiseen.

Miksi työajanseurantaa tulee tehdä?

Työaikalaki määrittää, että työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijöiden tekemistä työtunneista ja niistä suoritettavista korvauksista. 

Hyvin tehdystä työajanseurannasta on myös hyötyä sekä yritykselle että työntekijälle. Yritykselle näitä hyötyjä ovat mm. ajansäästö ja työtehon parantuminen, kun sähköinen ohjelmisto vähentää manuaalista työtä ja helpottaa raportointia. Yritys voi työajanseurannan perusteella tarkastella sitä, käytetäänkö työtunnit järkevästi ja kannattavasti ja millaisiin työtehtäviin työtunnit kuluvat. Tämä voi auttaa tunnistamaan turhia työvaiheita ja parantamaan kannattavuutta. Samalla työt on mahdollista jakaa tasapuolisemmin työntekijöiden kesken. 

Toimivan työajanseurannan avulla tiedot myös siirtyvät automaattisesti järjestelmän sisällä palkanlaskentaan asti, joten perinteistä tuntikirjanpitoa sekä manuaalista tietojen siirtoa ei enää tarvita. Kun työajan ja työvaiheiden raportointi ei vie aikaa, varsinainen työ pystytään tekemään tehokkaammin. Myös tulevien projektien ja työtehtävien suunnittelu ja ennustaminen voi helpottua, kun työaikakirjanpidosta saadaan tietoa erilaisten työvaiheiden kestosta. Yritys säästää siis reilusti aikaa, rahaa ja resursseja toimivan työajanseurannan avulla. 

Lain mukaan työajanseurantaa tehdään ensisijaisesti työntekijän turvaksi. Työntekijää työajanseuranta suojaa siten, että voidaan vetää raja työajan ja vapaa-ajan välille, ja varmistaa, että työtuntien määrä ei ylitä lakisääteisiä enimmäistyöaikoja. Työnantajan tulee myös osoittaa, että työntekijä on saanut tekemästään työstä oikean suuruisen korvauksen.

 

nordwood-themes-q8U1YgBaRQk-unsplash

 

Työaikalaki

Työaikalainsäädäntö määrittelee selkeät raamit työaikojen pituudelle, tauoille ja lepoajalle. Työajanseuranta auttaa yrityksiä noudattamaan näitä lakeja tarkasti, varmistaen samalla, että työntekijät saavat ansaitsemansa palkan oikeudenmukaisesti.

Työaikalaki edellyttää työtuntien seurantaa ja kirjaamista. Työnantajalla on siis velvollisuus ylläpitää työaikakirjanpitoa, johon merkitään jokaisen työntekijän tekemät tunnit. Reaaliaikaisen työajanseurannan avulla työntekijät leimaavat työaikansa itse juuri silloin, kun aloittavat ja lopettavat työnsä. Kirjaamalla reaaliaikaisesti kaikki tehdyt tunnit ei jää epäselväksi, minkä verran tunteja työntekijä on todellisuudessa tehnyt. Tämä antaa lainsuojaa sekä työntekijälle että työnantajalle, kun voidaan helposti todentaa, milloin ja kuka työt on tehnyt.

Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijäkohtaisesti. Kirjanpitoon merkitään kaikki tehdyt työtunnit sekä erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit ja niistä suoritetut korotusosat.

Työaikakirjanpidossa on myös otettava huomioon mahdolliset työehtosopimuksen tai paikallisen sopimuksen mukaiset poikkeukset. Mikäli työpaikalla noudatetaan alan työehtosopimusta (TES), kirjataan työaika sopimuksen mukaisesti.

Jos käytössä on työaikapankki, työnantajan on pidettävä kirjaa myös työaikapankkiin säästetyistä tunneista sekä niiden pitämisestä vapaana tai niiden maksamisesta.

Työajanseurannan hyötyjä

Vaikka työajanseuranta on pakollista, se voi tuoda yritykselle useita merkittäviä etuja, joita ovat esimerkiksi: 

 • Luottamus johdon ja työntekijöiden välillä paranee
 • Parempaa läpinäkyvyyttä tehdystä työstä
 • Aika- ja kustannussäästöt
 • Parantunut tehokkuus ja kannattavuus
 • Lakien ja säädösten tarkempaa noudattamista 
 • Työhyvinvointi paranee
 • Työntekijöiden ylikuormitusriski pienenee
 • Resurssien tehokkaampi hallinta
 • Helpottaa henkilöstöresurssien kohdentamista
 • Asiakaslaskutus tehostuu, kun näkee tarkasti, mihin työtunnit on käytetty
 • Työtehtävien suunnittelu ja ennustaminen voi helpottua, kun työaikakirjanpidosta saadaan tietoa erilaisten työvaiheiden kestosta
 • Epäselvyydet liittyen esimerkiksi ylityökorvauksiin tai palkanmaksuun on helpompi lähteä selvittämään, kun työajanseuranta on yrityksessä hoidettu hyvin

 

Olemme jakaneet tämän artikkelin kahteen osaan ja artikkelin jatko-osa julkaistaan ensi viikolla. Artikkelin toisessa osassa kerromme, miten työajanseuranta voidaan järjestää ja millainen on hyvä sähköinen työajanseurantajärjestelmä.

 

Lue viimeisimmät blogimme:

Haemme järjestelmäasiantuntijaa JotWarelle!

4 usein kysyttyä kysymystä mobiilisovelluksesta

Jotbarin vuodenvaihteen muistilista

Kuinka kauan työaikakirjauksia tulee säilyttää?

Vieras- ja henkilökorttien tulostus